La Comissió de Festes de Cirera convoca el Concurs de Cartells per seleccionar el Cartell oficial de la Festa Popular de Cirera de l'any 2017, que es regirà per les següents

BASES

1. Podran participar en el concurs totes les persones que estiguin interessades, sense límit d'edat, de forma individual o col.lectiva.

2. Els participants podran presentar un màxim de tres obres. Tots els treballs formaran part d'una única categoria i han de reunir les següents característiques:

♦ Ser originals i inédits.

♦ No haver estat premiats en altre concurs, ni trobar-se pendent de veredicte en altre premi.

3. Les obres es realitzaran en format DIN-A3, vertical i a quatre colors, ja siguin tintes planes o quadricromia. Es presentaran sense la firma de l'autor, substituïda per lema o títol, que es farà constar en el revers. S'ha d'adjuntar un sobre tancat amb el lema o títol a l'exterior i el nom, adreça i teléfon a l'interior.

4. El cartell haurà d'incorporar el text FESTA POPULAR DE CIRERA 2017, DEL 26 D'AGOST AL 3 DE SETEMBRE.

5. La temàtica del cartell ha de tenir necessàriament relació amb la Festa de Cirera.

6. El guanyador del concurs rebrà un premi en metàl.lic per un import de 200 euros i la seva obra s'editarà com a cartell oficial de la festa i com a portada dels programes.

7. Els treballs es podran presentar directament a la seu de l'Associació de Veins de Cirera (carretera de Cirera, 33, telefon 93.758.82.09) El termini improrrogable de recepció expira el dia 31 de maig de 2017.

8. El jurat podrà retirar del concurs aquelles obres que no s'ajustin a les bases o no tinguin un nivell mínim de qualitat.

9. El jurat seleccionarà tres obres finalistes, que traslladarà com a proposta a la comissió de festes, que seleccionarà entre elles el cartell guanyador de la Festa de Cirera de l'any 2017.

10. El veredicte es donarà a conéixer el dimecres, dia 7 de juny de 2017, serà publicat a la web i per la pàgina de Facebook.

11. Tots els cartells seleccionats per participar al concurs seran exposats a la seu de l'Associació Veïnal de Cirera.

12. El cartell guanyador restarà en propietat de la Comissió de Festes de Cirera, a la que es cediran els drets d'explotació de la propietat intel. lectual. Els cartells no premiats romandran a disposició dels seus autors fins al 16 de juny i podran ser recollits pels mateixos autors o per una persona autoritzada. Passat aquest termini, la comissió de festes podrà disposar lliurement dels treballs no recollits.

13. S'atorgarà un únic premi entre les obres seleccionades.

14. La Comissió de Festes es reserva el dret de declarar el premi desert.

15. La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les bases i del veredicte, que serà inapel.lable.

16. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt pel Jurat.

 

Mataró, abril de 2017

 

   
© Associació Veïnal de Cirera - 2022